NoSpang.com

Open Brief aan de President
woensdag, 22 april 2015 02:09

Aan de President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse.

Mijnheer de President, 
Naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media met betrekking tot de op handen zijnde overname van Suralco activiteiten c.q. eigendommen door Suriname moge het volgende onder Uw aandacht worden gebracht. Het is bekend ...

dat de relatie tussen de Alcoa/Suralco en Suriname bij wet is geregeld en dus alleen bij wet kan worden gewijzigd. De regering c.q. de President kan dus niet zelfstandig de Staat, in deze bij overeenkomst buiten het parlement om binden of besluiten ter zake nemen. Alleen de wetgever is daartoe bevoegd. Het is wel erg opvallend dat er zoveel haast wordt gemaakt met dit voornemen van de President, die ernstige gevolgen voor het land kunnen hebben, notabene zo kort voor algemene verkiezingen. Vele acute zaken waarover beslissingen in het belang van het volk moeten worden genomen zijn ter zijde geschoven.  

In De Nationale Assemblee is er een Commissie aangewezen, waarmee ter zake de onderhandelingen met de Alcoa/Suralco, gecommuniceerd zou worden. Helaas hebt U ook in dit geval niet aan uw woord gehouden. Heel zorgelijk is de mededeling via de media, dat al de afspraken die nu al zijn gemaakt, tussen het door de Regering ingesteld onderhandelingsteam en de Alcoa/Suralco, van kracht zullen blijven.

Wat die afspraken zijn, is ons niet bekend, het is gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Het volk is formeel niets van deze afspraken mede gedeeld, de DNA is er niet bij betrokken en de President zegt dat afspraken die door hem nu al zijn gemaakt, bindend zijn. Deze mededeling van de president is onjuist en in strijd met de wet.

De President en de Alcoa/Suralco dienen te beseffen, dat wij in een rechtsstaat leven en derhalve de nu al gemaakte onderlinge afspraken  nooit bindend kunnen zijn, zolang DNA zich daar over niet heeft uitgesproken. Gemeld wordt dat de regering zich verplicht de huidige medische voorzieningen voor de ex-arbeiders te behouden en die uit te breiden na de overname. Zijn dat geen verplichtingen van de Alcoa/Suralco, hoe kan de regering het volk binden tot betaling voor deze verplichtingen?

Dat de pensioenen door de Alcoa worden gegarandeerd is een verplichting die de Alcoa heeft en moet nakomen zonder discussie en onderhandeling ter zake. Financiële voorzieningen voor de nakoming van deze verplichtingen moeten nu worden getroffen ter veiligstelling van de pensioen uitbetalingen. Wat zijn die voorzieningen?

Dat de Alcoa de milieu verplichtingen ten opzichte van Suriname moet nakomen kan niet worden beperkt tot het moment van overname. Deze verplichtingen blijven bestaan op de Alcoa/Suralco, zolang milieu problemen zich voordoen als gevolg van activiteiten door of namens de Alcoa/Suralco ontplooit in de afgelopen tijden, of daarvan het gevolg zijn. 

Ook daarvoor moeten nu financiële voorzieningen worden getroffen voor de nakoming. Welke zijn die? Internationale experts kunnen adviseren, bindende beslissingen ter zake zullen door het volk via de wetgever worden genomen. De mogelijkheden van rijke multinationals ter beïnvloeding in zaken hun rakende in hun voordeel, zijn ons niet vreemd. Daarvoor moeten we waken. Wat zijn die afspraken.

Al deze aspecten zijn nog steeds in een waas en onduidelijkheid gehuld en de President heeft een datum van een overeenkomst al bepaald. Zal het volk wederom worden gebonden aan een overeenkomst zonder goede onderliggende studies van de gevolgen?
De vrees, dat de lijst van, het volk van ernstig benadelende handelingen c.q. besluiten door Uw regering, groter wordt met deze werkwijze, is niet ongegrond. 

Enkele voorbeelden voor het bovenstaande: 
-Surgold overeenkomst: upfront betaling en 400.000 ha area of interest voor de multinational, overeenkomst zonder haalbaarheidsstudie, etc);
-Strukton treinproject : opdracht en lening zonder goedgekeurde begroting en zonder haalbaarheidsstudies en tarief vaststelling); 
-Ballast Nedam bruggenproject (corruptieve betalingen aan regeringsgezinden waarvoor boete is betaald in Nederland); 
-dure aankoop boeken zonder voldoende evaluatie; 
-ernstige verspilling door aankoop ambassadegebouw in Parijs; 
-aankoop van dure dieselgeneratoren via bevriende relaties (met enorme commissies die het volk moet betalen), in plaats van uitvoering van het reeds voorbereid ethanolproject; 
-sterke vermindering van de exploratieactiviteiten door de Staatsolie, omdat de regering die investeringsmiddelen nodig heeft voor andere en consumptieve uitgaven, met ernstige gevolgen voor de samenleving;
-grote staatsschulden in strijd met de Grondwet.

De gevolgen van deze onder Uw verantwoordelijkheid vallende handelingen brengen of hebben enorme schade aan het land en volk gebracht. Het zal wederom vele jaren, veel inspanning en enorme inlevering van het volk vereisen om de gevolgen van deze grove schendingen van het recht op ontwikkeling van het volk, te kunnen verwerken.

Ondergetekenden vraagt U hierbij ten eerste te onthouden van zulke verregaande beslissingen voor het land zo kort voor de algemene verkiezingen en eventuele beslissingen ter zake te laten voor de komende regering die binnen korte tijd na nu zal aantreden. Ten tweede vraagt ondergetekende, de tot nu gemaakte afspraken met betrekking tot de bedoelde overname, hoewel die geldig zijn pas na de vereiste wijziging van de wetgeving, onverwijld gedegen en voldoende bekend te maken, zodat het volk van Suriname kan weten waarmee uw regering bezig is ter zake. 

Het volk verwacht spoedige en een zo omstandig mogelijke verantwoording uwerzijds met betrekking de door u gepleegde onbehoorlijk bestuur om ten deze afspraken te maken in strijd met de wet. U hebt nu de gelegenheid om over de aangehaalde corruptie beschuldigen uit te wijden en uw positie daarbij kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Ch. Santokhi
Coördinator Politieke Organisatie V7
 

 


We hebben 249 gasten online

Polls