NoSpang.com

Colofon

DISCLAIMER

Auteursrecht

Op alle in deze site opgenomen gegevens berusten auteursrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij NoSpang.com en de daartoe aangegeven bronnen. Het wijzigen, hergebruiken, kopiëren, verhandelen of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NoSpang.com.

Inbreuk/Misbruik

Mocht er onverhoopt een inbreuk worden geconstateerd op het auteursrecht van deze website, dan behouden wij ons het recht voor om juridische maatregelen jegens de inbreukmaker te nemen.

Aansprakelijkheid
Ofschoon de gegevens op deze site met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan NoSpang.com geen garanties geven ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Aansprakelijkheid voor eventuele schadelijkheid ten gevolge van virussen wordt door NoSpang.com van de hand gewezen. NoSpang.com bevat links naar internetsites die niet onder het beheer van NoSpang.com vallen. NoSpang.com is echter op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites. De gegevens op NoSpang.com kunnen regelmatig worden aangepast. Aanpassingen op NoSpang.com kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dit portaal en de daarin opgenomen gegevens, kunnen NoSpang, redacteuren en editors niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. NoSpang aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de internetprovider. NoSpang kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

NoSpang kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

NoSpang garandeert, noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van dit portaal altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. NoSpang behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere sites
Op deze site treft u links aan naar andere websites. NoSpang is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de site die u bezoekt.

Persoonsgegevens

NoSpang verstrekt geen gegevens zoals adresgegevens en/of e-mailadressen aan derden.

 


We hebben 366 gasten online